Informatie

leerlingzorg

 

 Visie op leerlingenzorg

Het bieden van goede zorg aan onze kinderen staat centraal op De Dukendonck. Als leerlingen zich veilig, gesteund en gewaardeerd voelen is dit een stimulans voor hun leerprestaties. Wij maken daarbij onderscheid tussen algemene leerling-zorg (voor alle leerlingen) en de zorg voor leerlingen die extra zorg behoeven. Binnen onze school werken wij met homogene groepen. Door middel van gedifferentieerde instructie en goed klassenmanagement proberen we tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen. Het klassenmanagement heeft niet alleen tot doel de groep als geheel te managen, maar ook op het organiseren van zinvolle leermomenten voor individuele of in groepjes geclusterde kinderen. Factoren die deel uit maken van ons klassenmanagement:
·          Inrichting van het lokaal.
·          Stimuleren en faciliteren van zelfstandig werken.
·          Korte effectieve instructies.
Belangrijk uitgangspunt van onze leerling-zorg is de integrale verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, die waar nodig ondersteund kan worden door een intern of externe begeleider. Voor het handelen van de leerkracht betekent dit:
·          de leerkracht houdt rekening met de leerbehoefte en mogelijkheden van het kind door instructie, materiaal en leertijd naar behoefte in te zetten.
·          de leerkracht heeft niet alleen kennis van leerstof en leerlijnen maar ook van verschillen in leerstijlen.
·          de leerkracht gaat uit van hoge verwachtingen van het kind.
·          de leerkracht volgt de ontwikkelingen van het kind systematisch.
·          de leerkracht werkt opbrengst- en handelingsgericht.
Als Brede school streven wij naar een ononderbroken ontwikkellijn van kinderen, gebruikmakend van de ontwikkelmogelijkheden en talenten van het kind.
 
Ieder kind op De Dukendonck willen wij de zorg geven die het nodig heeft. Belangrijk hierbij is een vroege signalering.
Zowel ouders, leerkrachten als samenwerkingspartners (bijvoorbeeld peuterspeelzaalleidsters) kunnen zorg signaleren. Ouder en school zijn elkaars partner in de opvoeding van het kind. Overleg over individuele zorg vindt dus altijd plaats met de ouders / verzorgers. Gesprekken worden schriftelijk vastgelegd. Er wordt een plan van aanpak besproken dat regelmatig zal worden geëvalueerd en desgewenst wordt bijgesteld.
Signalering op school door:
-           goede overdracht van Peuter Speelzaal / dagverblijf naar groep 1.
-           Observaties.
-           toetsuitslagen (methode en/of CITO leerlingvolgsysteem).
 
De leerkracht kan bij de zorg voor leerlingen ondersteuning vragen bij de intern begeleiders van de school.
Taak van de intern begeleidster:
-           aanvullende observaties en onderzoek.
-           begeleiden van kinderen.
-           gesprekspartner van leerkracht en ouders.
-           coachen en adviseren van leerkrachten (o.a. bij het opzetten van het handelingsplan).
-           leggen van contacten met externe instanties wanneer nodig.
 
Extra zorg vindt in principe plaats in de groep, maar soms is begeleiding buiten de groep noodzakelijk. Speciale zorg geven wij aan sociaal - emotionele problematiek, aan leerproblemen of aan kinderen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerstof.
 
Consequenties van zorg
Leerling-zorg kan diverse consequenties hebben. Bijvoorbeeld:
Het kind:
  • maakt in de groep makkelijker/moeilijker werk.
  • krijgt begeleiding buiten de groep.
  • krijgt extra instructie in de groep.
  • krijgt een eigen leerlijn.
  • doubleert of stroomt versneld door.
  • wordt aangemeld bij het Zorg Advies Team (ZAT).
  • Wordt verwezen naar een school voor speciaal onderwijs.
U bent als ouders op De Dukendonck nauw betrokken bij de zorg van uw kind. Voorafgaand aan iedere stap vindt overleg plaats en besluiten worden niet genomen zonder toestemming van de ouders.
 
Als Brede school hebben wij ook een schoolbreed zorgteam bestaande uit: interne schoolbegeleiders, School Maatschappelijk Werker , Brede school coördinator en op afroep de directie. Dit zorgteam stelt zich als doel schoolbreed zorg te signaleren, te bespreken en samen met ouders en medewerkers te zoeken naar oplossingen. Ook advisering is een belangrijke taak.
 
Marant, school begeleidingsdienst
Na overleg met de ouders kan een zorgleerling worden besproken tijdens consultatie uren. Ouders dienen voor deze consultatie vooraf toestemming te geven. Een orthopedagoge van Marant heeft dan spreekuur op school. Bij dit overleg is ook de groepsleerkracht en de intern begeleidster aanwezig, eventueel ook de remedial teacher. Samen wordt gezocht naar een passende begeleiding voor het kind en voor eventueel aanvullend onderzoek. Vooraf vindt er in bepaalde gevallen een gesprek plaats met de ouders / verzorgers.
 
Meer informatie over Marant vindt u op www.marant-ed.nl 
 
Leerling-gebonden financiering (LGF)
Het gaat hierbij om leerlingen voor wie de overheid aan de school een extra budget beschikbaar stelt, de zogenaamde Leerling-gebonden financiering of in de volksmond "leerlingen met een rugzakje".
De Wet op de Expertise Centra biedt ouders van gehandicapte leerlingen de mogelijkheid te kiezen voor gewoon of speciaal onderwijs. De wet komt tegemoet aan de toenemende vraag naar integratie van gehandicapte kinderen.
Het wettelijk recht op keuzevrijheid betekent niet dat kinderen automatisch toegang krijgen tot iedere school. De basisschool mag een kind weigeren als daar goede redenen voor zijn aan te geven.
 
Voor meer informatie over Leerling-zorg op De Dukendonck verwijs ik naar ons zorgplan en het schoolplan 2011-2015.