Visie

De Dukendonck:

Een veilige donck waar kinderen en volwassenen, met respect voor elkaar, samen spelen, leren, werken en vieren om te komen tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling.

Een school waar respect is voor verschillen en waar aandacht is voor:

De totale ontwikkeling van het kind.

Kwaliteit van onderwijs.

Plezier in leren.

 

Op de Dukendonck begeleiden we het kind in zijn/haar ontwikkeling van 4 t/m 12 jaar. We streven naar een doorgaande ontwikkellijn die gestuurd wordt door de talenten die het kind heeft. Kinderen hebben in hun ontwikkeling veel gemeenschappelijks, maar daarnaast willen wij als school oog hebben voor verschillen in aanleg en rijping.

 

Inrichting van het opbrengstgericht onderwijs op De Dukendonck

We werken vanuit een convergente aanpak, dat wil zeggen: na een groepsinstructie volgt een verlengde instructietijd voor een groep kinderen of individueel. Onderdeel van de lessen is altijd een evaluatiemoment van de les waar teruggekeken wordt naar de geleerde lesstof. Aan het eind van de schooltijd op De Dukendonck willen wij dat kinderen in staat zijn hun capaciteiten en kwaliteiten maximaal te benutten. We willen kinderen volop ruimte geven talenten te ontwikkelen. Om dit gestelde doel te bereiken hebben wij een cyclus van meetmomenten die de individuele, maar ook groepsopbrengsten, helder in kaart brengen.

De opbrengsten stellen ons in staat het onderwijs inhoudelijk te ontwikkelen. Onze verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de kinderen stellen we hoog.

Goede prestaties vinden we belangrijk, maar we vinden ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind van groot belang. Het creëren van een veilige leeromgeving vormt de basisvoorwaarde voor het leren. We hebben aandacht voor ontwikkeling en versterking van de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de leerlingen. Samenwerken, samenspelen en ook zelfreflectie willen we aandacht geven in het onderwijs op De Dukendonck.

 

Onze rol in de maatschappij

Als Brede school De Dukendonck willen wij onze kinderen goed voorbereiden op hun rol in de maatschappij en ze opvoeden tot sociale wijkbewoners met respect voor mensen, ongeacht afkomst of cultuur. Met onze samenwerkingspartners verbreden wij de leeromgeving van het kind door, onder andere,  het organiseren van naschoolse activiteiten. Ook laten wij de leerlingen maatschappelijke ervaringen opdoen door middel van levensecht leren.

Als openbare school hebben wij oog voor de pluriformiteit van de school en de wijk. We bieden ruimte aan kinderen ongeacht geloof of levensovertuiging.

We streven ernaar dat onze leerlingen aan het eind van de basisschool:

- optimaal toegerust zijn op het gebied van kennis en vaardigheden, zodat succesvolle deelname aan het vervolgonderwijs mogelijk wordt;

- zich ontwikkeld hebben als jongere met een goed beeld op de huidige maatschappij;

- zelfvertrouwen hebben ontwikkeld en respect hebben voor de ander;

- in staat zijn om te gaan met moderne communicatiemiddelen.

 

Inrichting van het Sociaalpedagogisch klimaat

Het team van De Dukendonck werkt samen aan een omgeving waar kinderen en volwassen zich veilig en gerespecteerd voelen. Veiligheid zien wij als basisvoorwaarde om tot ontwikkeling te kunnen komen. Met team bedoelen wij alle medewerkers en samenwerkingspartners in onze Brede school.

In onze Brede school werken wij met een gedragscode. Deze code is de onderlegger voor alle afspraken die medewerkers met de kinderen maken en is zichtbaar in ons gebouw.

 

Gedragscode van De Dukendonck

Respect voor elkaar

Samenwerken

Veiligheid en rust

Verantwoordelijk zijn

 

De sfeer op De Dukendonck kenmerkt zich door omgang met elkaar in openheid, eerlijkheid en vertrouwen. Zowel kinderen als volwassenen zijn verantwoordelijk voor het werkklimaat in de school, voor een goede communicatie en een prettige onderlinge verstandhouding. Op de Dukendonck zien wij het leren omgaan met verschillen als meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Aan het eind van de basisschooltijd willen wij dat onze leerlingen sociaalvaardig en weerbaar zijn.

Het team van De Dukendonck werkt samen met ouders aan een schoolklimaat waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen.